Strona główna


Jesteśmy czołowymi specjalistami w dziedzinie obróbki skrawaniem. Dysponujemy pełnym asortymentem obrabiarek CNC umożliwiającym nam skutecznie reagować na potrzeby klientów.

Oferujemy wykonanie obróbki skrawaniem wg. dokumentacji powierzonej i własnej, utworzonej na potrzeby klienta.

Wyróżnia nas dynamika rozwoju firmy w nowoczesne rozwiązania technologiczne, ciągłość systemu zarządzania jakością oraz wykwalifikowana kadra pracownicza.


             

 

Zakład Produkcyjno-Handlowy „Mikro-Met” Grzegorz Kłosowski realizuje projekt pn. „Dywersyfikacja działalności zakładu „Mikro-Met” Grzegorz Kłosowski poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania produktowego w postaci implantów i instrumentariów medycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie w firmie Mikro-Met innowacyjnej linii produkcyjnej, a co za tym idzie przyczyni się to do znacznego rozwoju firmy poprzez zwiększenie katalogu produkowanych elementów. Wpłynie to pozytywnie na zwiększenie zastosowania innowacji w samym przedsiębiorstwie, jak i w województwie kujawsko-pomorskim, a także w całym kraju. Ponadto w wyniku realizacji projektu zostaną utworzone w firmie nowe miejsca pracy. Dodatkowym efektem będzie również stworzenie możliwości zacieśnienia kooperacji między biznesem a nauką, poprzez nawiązanie przez firmę współpracy z jednostkami naukowymi i wytwarzanie części na potrzeby np. prowadzonych badań naukowych.


Wartość projektu: 5 277 999,98 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 2 274 260,15 zł


 

        

Zakład Produkcyjno-Handlowy „Mikro-Met” Grzegorz Kłosowski realizuje projekt pn. „Udział w międzynarodowych targach i wystawach w celu dywersyfikacji rynków zbytu ZPH Mikro-Met” w ramach FUNDUSZU EKSPORTOWEGO – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego oraz dywersyfikacja rynków zbytu Zakład Produkcyjno-Handlowy „Mikro-Met” Grzegorz Kłosowski. Efektem realizacji projektu będzie nawiązanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych oraz zawarciu nowych kontraktów.

 

Wartość projektu: 254 932,50 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 155 446,65 zł  

Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu wejścia na

nowe rynki zagraniczne ZPH Mikro-Met

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 

Firma Zakład Produkcyjno-Handlowy "Mikro-Met" Grzegorz Kłosowski uczestniczyła w dniach 24 -27 listopada 2014r. w misji gospodarczej do Niemiec organizowanej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów. Misja była finansowana w 85% przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w 15% przez Województwo Kujawsko-Pomorskie).

Program misji obejmował m.in. spotkania z przedstawicielami firm niemieckich, udział w targach EUROMOLD we Frankfurcie nad Menem, wizyty studyjne w niemieckich zakładach produkcyjnych.


 
                                                                                                         Toruń, dn. 01 kwietnia 2010

   ZPH Mikro-Met                                                                                 
   Grzegorz Kłosowski
   ul. Północna 10
   87-300 Brodnica


ZAPYTANIE OFERTOWE

        
   W zwiąku z realizacją w ramach działania 6.1. Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekty pn.: " Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne ZPH Mikro-Met" , zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie dokumentu - Plan rozwoju eksportu.

I. Zamawiający

ZPH Mikro-Met
Grzegorz Kłosowski
ul. Północna 10
87-300 Brodnica


II. Opis przedmiotu zamówienia.


        Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie opracowania dokumentu - Plan rozwoju eksportu w ramach działania 6.1. Paszport do eksportu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Projektu pn.: " Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne ZPH Mikro-Met" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.


Plan rozwoju eksportu powninie zawierać następujące elementy:

1. Informację o dacie rozpoczęcia przygotowania dokumentu.

2. Opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej firmy ZPH Mikro-Met pod kątem produktów.

3. Opracowania dotyczące wyboru rynków docelowej działalności eksportowej.

4. Opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych.

5. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport.

6. Analizie SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu na każdym z planowanych rynków docelowych.

7. Opis celów i strategii eksportowej.

8. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji wdrożenia planu rozwoju eksportu ( spośród wymienionych w paragrafie 40 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach POIG 2007-2013).

9. Szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii.

10. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej do realizacji w kolejnych dwóch latach.

11. Rekomendację rozwoju działalności eksportowej.

   Dokument " Plan rozwoju eksportu" powinien być opracowany w taki sposób, aby kompleksowo określał strategię eksportową firmy na okres kolejnych dwóch lat ( lata 2010-2011)

III. Termin i miejsce składnia oferty.

   Oferta powinna być dostarczona osobiście do sekretariatu firmy ZPH Mikro-Met, bądź przesłana za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres:

ZPH Mikro-Met Grzegorz Kłosowski
ul. Północna 10
87-300 Brodnica
z dopiskiem: " Oferta do projektu Plan rozwoju eksportu"

  Termin realizacji opracowania dokumentu " Plan rozwoju eksportu" - do dnia 30.09.2010 r.

Odpowiedź na niniejsze zapytanie prosimy składać w terminie do 15 kiwetnia 2010r. do godz. 15:30. Informacja dotycząca wyników oceny złożonej oferty zostanie przekazana Państwu w dniu 16 kwietnia 2010r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

    Ofertę prosimy złożyć na załączonym do niniejszego zapytania formularzu.

Oferta powinna zawierać:

  • nazwę i adres oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • wartość oferty ( netto oraz brutto),
  • termin ważności oferty,
  • podpis wykonawcy.


V. Kryterium wyboru ofery


  Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny wykonawcy.
 

 

Kontynuacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych Zakładu Produkcyjno - Handlowego

"Mikro-Met" Grzegorz Kłosowski poprzez wykup automatu tokarskiego DMG Sprint 42 linear

oraz automatu tokarskiego Mazak Quick Turn Nexus 250II MS.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


"Zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń

tokarsko-frezarskich."

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

 Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

 Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

 Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2014-2020

w ramach działania

3.4 Dotacja na kapitał obrotowy

Umowa o dofinansowanie projektu nr: POIR.03.04.00-04-0084/20-00