Image

Dofinasowania

Image

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zakład Produkcyjno-Handlowy „Mikro-met” Grzegorz Kłosowski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wdrożenie rozwiązania mającego na celu ograniczenie kontaktów osobistych pracowników Zakładu Produkcyjno-Handlowego „Mikro-met” Grzegorz Kłosowski poprzez zakup systemu do komputerowego wspomagania projektowania oraz wytwarzania elementów dla obrabiarek CNC” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bon na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, nabór nr POIR.06.02.00-IP.03-00-001/21.

Łączna wartość projektu: 300 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 255 000,00 zł

Przedmiotem projektu jest wdrożenie przez firmę Mikro-met systemu do komputerowego wspomagania projektowania oraz wytwarzania elementów dla obrabiarek CNC. Wdrożone rozwiązanie do działalności Wnioskodawcy stanowić będzie innowację procesową. Podstawowym celem projektu jest umożliwienie pracy zdalnej osobom zajmującym się projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów w firmie oraz ograniczenie kontaktów międzyludzkich.
Image

Zakład Produkcyjno-Handlowy „Mikro-Met” Grzegorz Kłosowski realizuje projekt pn.
 „Dywersyfikacja działalności zakładu „Mikro-Met” Grzegorz Kłosowski poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego rozwiązania produktowego w postaci implantów i instrumentariów medycznych” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie w firmie Mikro-Met innowacyjnej linii produkcyjnej, a co za tym idzie przyczyni się to do znacznego rozwoju firmy poprzez zwiększenie katalogu produkowanych elementów. Wpłynie to pozytywnie na zwiększenie zastosowania innowacji w samym przedsiębiorstwie, jak i w województwie kujawsko-pomorskim, a także w całym kraju. Ponadto w wyniku realizacji projektu zostaną utworzone w firmie nowe miejsca pracy. Dodatkowym efektem będzie również stworzenie możliwości zacieśnienia kooperacji między biznesem a nauką, poprzez nawiązanie przez firmę współpracy z jednostkami naukowymi i wytwarzanie części na potrzeby np. prowadzonych badań naukowych.

 

Wartość projektu: 5 277 999,98 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 2 274 260,15 zł

Image
Image

Zakład Produkcyjno-Handlowy „Mikro-Met” Grzegorz Kłosowski realizuje projekt pn. „Udział w międzynarodowych targach i wystawach w celu dywersyfikacji rynków zbytu ZPH Mikro-Met” w ramach FUNDUSZU EKSPORTOWEGO – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych - projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego oraz dywersyfikacja rynków zbytu Zakład Produkcyjno-Handlowy „Mikro-Met” Grzegorz Kłosowski. Efektem realizacji projektu będzie nawiązanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych oraz zawarciu nowych kontraktów.

 

Wartość projektu: 254 932,50 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 155 446,65 zł 

Zapraszamy do współparcy

Image

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Image
Image

Współpracujemy z

Image
Zakład Produkcyjno-Handlowy
„Mikro-Met”
 Grzegorz Kłosowski 

ul. Świerkowa 3
3 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Polska

tel. 56 647 13 33
Image
Image
„Mikro-Met” Grzegorz Kłosowski 

ul. Świerkowa
3 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Polska

tel. 56 647 13 33